Tianjin Tianli Aviation Electro-Mechanical Co., Ltd.

No. 5 Xi Shi Road, Airport Industrial Park
300308 Tianjin
China (Rep.)

Phone: +86 22 84381624
Fax: +86 22 84381622
dsl_tjtl@163.com

Manufacturers