Tianjin ZhengTian Medical Instruments Co., Ltd.

10F-12F-8-2, No. 15 West Street, De Sheng Men
100082 Beijing
China (Rep.)

Phone: +86 10 822929-29897
Fax: +86 10 82290-740
http://www.ztmedic.com